Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Niels van Houts Hoveniers

Artikel 1 – Definities  

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Niels van Houts Hoveniers: Hoveniersbedrijf Niels van Houts t.h.o.d.n. Niels van Houts Hoveniers, gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Julianastraat 34 te 5751 JX Deurne, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 57322910.
 2. Opdrachtgever: eenieder die Niels van Houts Hoveniers opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden of verlenen van diensten dan wel het tot stand brengen en opleveren van een werk.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden en diensten van Niels van Houts Hoveniers aan opdrachtgever en op alle overeenkomsten tussen Niels van Houts Hoveniers en opdrachtgever, voor zover hiervan door deze partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden van Niels van Houts Hoveniers nietig of vernietigd is/zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Niels van Houts Hoveniers en opdrachtgever zullen voor wat betreft nietige/vernietigde voorwaarden in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging hiervan overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Niels van Houts Hoveniers zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Offertes van Niels van Houts Hoveniers hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na dagtekening.
 3. Aan kennelijke schrijffouten of vergissingen op de website en/of in folders, publicaties, documenten en offertes van Niels van Houts Hoveniers kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. Een overeenkomst met Niels van Houts Hoveniers komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever van de offerte van Niels van Houts Hoveniers of een schriftelijke (e-mail)bevestiging van opdrachtgever aan Niels van Houts Hoveniers van zijn/haar akkoord met de offerte, dan wel door het overeenkomen van een datum waarop met de werkzaamheden zal worden begonnen.
 2. Meerwerk dient tegen het volgens Niels van Houts Hoveniers geldende tarief door opdrachtgever voldaan te worden.

Artikel 5 – Verplichtingen Niels van Houts Hoveniers

 1. Niels van Houts Hoveniers verplicht zich het werk naar naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. Niels van Houts Hoveniers is bevoegd werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden.
 3. Niels van Houts Hoveniers zal zorgdragen voor een Klic-melding, voor zover deze noodzakelijk is.

Artikel 6 – Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat er toegang tot het werk is en dat het werk ongestoord uitgevoerd kan worden op de afgesproken tijden. Opdrachtgever is verplicht alle relevante informatie over aanwezigheid van eventuele leidingen en bekabeling aan Niels van Houts te verstrekken alvorens met het werk wordt begonnen, voor zover deze niet uit de noodzakelijke klic-melding naar voren is gekomen. Niels van Houts Hoveniers is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan bekabeling of leidingen of andere ondergrondse werken noch voor eventuele daardoor ontstane gevolgschade.
 2. Opdrachtgever is verplicht de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen (gas, water, elektra) ter beschikking te stellen. De kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Niels van Houts Hoveniers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Artikel 7 – Oplevering

 1. De opleveringstermijn dient in onderling overleg vastgesteld te worden. Indien opdrachtgever en Niels van Houts Hoveniers een termijn van oplevering overeengekomen zijn, dan gaat deze pas lopen vanaf het moment dat de overeengekomen aanbetaling door Niels van Houts Hoveniers is ontvangen. Een vastgestelde opleveringstermijn is nimmer een fatale termijn.
 2. De opleveringstermijn wordt automatisch verlengd met eventueel voorkomende onwerkbare dagen en bij overeengekomen wijziging of aanvulling van het werk.
 3. Bij overschrijding van de opleveringstermijn dient opdrachtgever Niels van Houts Hoveniers schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtgever dient daarbij een redelijke termijn te stellen om Niels van Houts Hoveniers alsnog volledige uitvoering aan de overeenkomst te laten geven.
 4. Indien de werkzaamheden c.q. het werk is goedgekeurd, dan wel niet binnen 14 dagen na oplevering hierover is geklaagd, wordt het werk als correct opgeleverd beschouwd.

Artikel 8 – Ontbinden overeenkomst

 1. Zonder gerechtelijke tussenkomst kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door Niels van Houts Hoveniers worden ontbonden in geval dat opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, opdrachtgever wordt geliquideerd of ontbonden, in surséance van betaling verkeert, in staat van faillissement wordt verklaard dan wel wordt toegelaten tot de Wsnp dan wel een andere schuldsaneringsregeling.

Artikel 9 – Betaling

 1. Betaling van facturen van Niels van Houts Hoveniers dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, één of meer tegenvorderingen op Niels van Houts Hoveniers heeft, is opdrachtgever niet gerechtigd deze te verrekenen met de vorderingen van Niels van Houts Hoveniers.
 3. Indien opdrachtgever nalaat om de factuur binnen een termijn van veertien dagen te voldoen, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hier een ingebrekestelling voor hoeft plaats te vinden. Niels van Houts Hoveniers is in dat geval bevoegd de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten. Opdrachtgever is in dat geval voorts de wettelijke rente verschuldigd over het opeisbare bedrag. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van volledige voldoening.
 4. In geval van niet tijdige betaling is Niels van Houts Hoveniers voorts gerechtigd de kosten in rekening te brengen die zij in en buiten rechte dient te maken om alsnog betaling te verkrijgen. De hiermee gemoeide incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 750,00 exclusief btw.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, toelating tot de Wsnp of andere schuldsaneringsregeling dan wel surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Niels van Houts Hoveniers op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 – Garantie en aansprakelijkheid

 1. Niels van Houts Hoveniers geeft gedurende één groeiseizoen, inhoudende 12 maanden na oplevering, garantie op beplanting die door/namens haar is geleverd en aangeplant. Indien de beplanting afsterft binnen één groeiseizoen, wordt deze, tenzij sprake is van haar niet toerekenbare omstandigheden, kosteloos door Niels van Houts Hoveniers vervangen.
 2. Niels van Houts Hoveniers is niet aansprakelijk voor gebreken aan beplanting die na de oplevering zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid en/of onderhoud (waaronder onvoldoende water geven) van de zijde van opdrachtgever.
 3. Niels van Houts Hoveniers is ook nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de natuurlijke of materiaaleigen eigenschappen van gebruikte materialen of producten (waaronder kalkuitslag in stenen of tegels).
 4. Eventuele aansprakelijkheid van Niels van Houts Hoveniers is in alle gevallen beperkt tot de direct door opdrachtgever geleden schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of geleden verlies, vertragingsschade, personen- en letselschade en/of immateriële schade, ontstaan door welke oorzaak dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens voor het geval wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van Niels van Houts Hoveniers.
 5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is aansprakelijkheid van Niels van Houts Hoveniers verder in alle gevallen – uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs voor de door Niels van Houts Hoveniers te verrichten c.q. verrichte werkzaamheden, te verlenen/verleende diensten dan wel het op te leveren/opgeleverde werk.
 6. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Niels van Houts Hoveniers zal een schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar van Niels van Houts Hoveniers wordt uitgekeerd.
 7. Klachten over de werkzaamheden, verleende diensten dan wel het opgeleverde werk dienen direct – doch uiterlijk 14 dagen na ontdekking – aan Niels van Houts Hoveniers kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan Niels van Houts Hoveniers hiervoor niet meer aansprakelijk is. Na het indienen van een klacht dient Niels van Houts Hoveniers een redelijke termijn gegeven te worden voor het oplossen van de klacht.
 8. Alle rechtsvorderingen op Niels van Houts Hoveniers vervallen één jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding heeft gegeven.

 

 

Artikel 11 – Overmacht

 1. Als overmacht voor Niels van Houts Hoveniers wordt aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst door Niels van Houts Hoveniers niet kan worden gevergd. In dit geval is Niels van Houts Hoveniers gerechtigd de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden, zonder verplicht te zijn tot betaling van enige schadevergoeding. Voorbeelden van overmacht zijn extreme weersomstandigheden en uitzonderlijke terrein- of ondergrondomstandigheden.
 2. Niels van Houts Hoveniers is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Niels Van Houts Hoveniers haar verplichtingen reeds had moeten nakomen.
 3. Voor zover Niels van Houts Hoveniers ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Niels van Houts Hoveniers gerechtigd om van het reeds nagekomen gedeelte betaling te vorderen. Opdrachtgever is gehouden deze gevorderde betaling te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Eigendom ontwerpen, materialen en producten

 1. De intellectuele eigendomrechten op alle door/namens Niels van Houts Hoveniers gebruikte of gemaakte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, afbeeldingen, documenten, programmatuur en modellen berusten bij Niels van Houts Hoveniers. Opdrachtgever verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking hiervan of anderszins en erkent dat Niels van Houts Hoveniers ter zake rechthebbende is.
 2. Alle bij opdrachtgever gebruikte materialen en producten blijven eigendom van Niels van Houts Hoveniers totdat de laatste (termijn)factuur volledig betaald is, inclusief eventuele rente en (buiten)gerechtelijke kosten.

Artikel 13 – Persoonsgegevens

 1. Niels van Houts Hoveniers houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG. Niels van Houts Hoveniers zal uitsluitend en alleen persoonsgegevens verwerken voor zover en zoveel dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.
 2. Niels van Houts Hoveniers zal op verzoek van een betrokkene voldoen aan het recht op informatie, inzage, rectificatie, verwijdering en beperking en overdracht van zijn/haar persoonsgegevens, voor zover dit op basis van de AVG-wet- en regelgeving van haar verlangd mag worden.
 3. Niels van Houts Hoveniers neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die betrekking hebben op betrokkenen te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige inbreuk dan wel verwerking.
 4. Niels van Houts Hoveniers zal persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de realisatie van de doelen waarvoor zij worden verwerkt bewaren en deze daaropvolgend direct vernietigen.

Artikel 14 – Slotbepalingen

 1. Niels van Houts Hoveniers en opdrachtgever zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. Op elke overeenkomst tussen Niels van Houts Hoveniers en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Niels van Houts Hoveniers is gelegen, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank bevoegd heeft verklaard.