Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hoveniersbedrijf Niels van Houts

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Niels van Houts Hoveniers: Hoveniersbedrijf Niels van Houts t.h.o.d.n. Niels van Houts Hoveniers, gevestigd en kantoorhoudende aan het adres De Hork 1 te 5754 HH Deurne, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 57322910.
 2. De opdrachtgever: eenieder die Niels van Houts Hoveniers opdracht geeft voor het verrichten van werkzaamheden of verlenen van diensten dan wel het tot stand brengen en opleveren van een werk.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Niels van Houts Hoveniers, voor zover hiervan door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Niels van Houts Hoveniers ingeval bij de uitvoering van de opdracht derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigd is/zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Niels van Houts Hoveniers en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van Niels van Houts Hoveniers zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Offertes van Niels van Houts Hoveniers hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na dagtekening.
 3. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door Niels van Houts Hoveniers gemaakte kosten zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
 4. Aan kennelijke schrijffouten of vergissingen op de website en/of in folders, publicaties en offertes van Niels van Houts Hoveniers kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de offerte van Niels van Houts Hoveniers of een schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever aan Niels van Houts Hoveniers van zijn akkoord met de offerte, dan wel door het afspreken van een datum waarop met de werkzaamheden zal worden begonnen.
 2. Meerwerk dient tegen het volgens Niels van Houts Hoveniers geldende tarief door de opdrachtgever voldaan te worden. Dit geldt ook indien voor dit meerwerk geen schriftelijke opdracht is verstrekt.
 3. Minderwerk dient met de opdrachtgever verrekend te worden.

Artikel 5 – Verplichtingen Niels van Houts Hoveniers

 1. Niels van Houts Hoveniers verplicht zich het werk naar zijn beste kunnen uit te voeren.
 2. Niels van Houts Hoveniers is bevoegd bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

Artikel 6 – Verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat het werk ongestoord uitgevoerd kan worden op de afgesproken tijden en is verplicht alle relevante informatie over aanwezigheid van eventuele leidingen en bekabeling aan Niels van Houts te verstrekken alvorens met het werk wordt begonnen. Niels van Houts Hoveniers is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan bekabeling of leidingen of andere ondergrondse werken noch voor eventuele daardoor ontstane gevolgschade.
 2. De opdrachtgever is verplicht de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen (gas, water, elektra) ter beschikking te stellen. De kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Niels van Houts Hoveniers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 7 – Oplevering

 1. De opleveringsdatum dient in onderling overleg vastgesteld te worden. Indien de opdrachtgever en Niels van Houts Hoveniers een datum van oplevering overeengekomen zijn, dan gaat deze pas lopen vanaf het moment dat de overeengekomen aanbetaling door Niels van Houts Hoveniers is ontvangen en is dit nimmer een fatale termijn.
 2. De opleveringsdatum wordt automatisch verlengd met eventueel voorkomende onwerkbare dagen en bij overeengekomen wijziging of aanvulling van het werk.
 3. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dient de opdrachtgever Niels van Houts Hoveniers schriftelijk in gebreke te stellen. De opdrachtgever dient daarbij een redelijke termijn te stellen om Niels van Houts Hoveniers alsnog volledige uitvoering aan de overeenkomst te laten geven.
 4. Indien de werkzaamheden c.q. het werk is goedgekeurd, dan wel in gebruik is genomen, dan wordt het werk als correct opgeleverd beschouwd.

Artikel 8 – Ontbinden overeenkomst

 1. Zonder gerechtelijke tussenkomst kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door Niels van Houts Hoveniers worden ontbonden in geval dat de opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, de opdrachtgever wordt geliquideerd of ontbonden, in surséance van betaling verkeert, in staat van faillissement wordt verklaard dan wel wordt toegelaten tot de Wsnp dan wel andere schuldsaneringsregeling.

Artikel 9 – Betaling

 1. Facturatie en betaling geschieden zoals op de offerte is aangegeven.
 2. Indien de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, één of meer tegenvorderingen op Niels van Houts Hoveniers heeft, is deze niet gerechtigd deze te verrekenen met de vorderingen van Niels van Houts Hoveniers.
 3. Indien de opdrachtgever nalaat om de factuur binnen de termijn van veertien dagen te voldoen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Niels van Houts Hoveniers is in dat geval bevoegd de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten. Opdrachtgever is in dat geval de wettelijke rente verschuldigd. Deze rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige factuurbedrag.
 4. Indien de opdrachtgever na aanmaning nalatig blijft de factuur van Niels van Houts Hoveniers te voldoen, is de opdrachtgever gehouden om, behoudens het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente, tevens alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te voldoen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, toelating tot de Wsnp of andere schuldsaneringsregeling dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Niels van Houts Hoveniers op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 – Garantie en aansprakelijkheid

 1. Niels van Houts Hoveniers geeft gedurende één groeiseizoen, inhoudende 12 maanden na oplevering, garantie op beplanting die door haar is geleverd en aangeplant. Indien de beplanting afsterft binnen één groeiseizoen, wordt deze, tenzij sprake is van haar niet toerekenbare omstandigheden, kosteloos door Niels van Houts Hoveniers vervangen.
 2. Niels van Houts Hoveniers is niet aansprakelijk voor gebreken aan beplanting die na de oplevering zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid en/of onderhoud (waaronder onvoldoende water geven) van de zijde van de opdrachtgever.
 3. Niels van Houts Hoveniers is niet aansprakelijk voor andere dan de hiervoor genoemde schade, waaronder persoons- en/of zaakschade, immateriële schade, gevolgschade en iedere andere schade van de opdrachtgever of derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens het geval wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van Niels van Houts Hoveniers.
 4. Niels van Houts Hoveniers is ook niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de natuurlijke of materiaaleigen eigenschappen van gebruikte materialen of producten (waaronder kalkuitslag in stenen of tegels).
 5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is aansprakelijkheid van Niels van Houts Hoveniers in alle gevallen – uit welke hoofde dan ook – beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs voor de door Niels van Houts Hoveniers te verrichten werkzaamheden, te verlenen diensten dan wel het op te leveren werk.
 6. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Niels van Houts Hoveniers zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
 7. Klachten over de werkzaamheden, verleende diensten dan wel het opgeleverde werk dienen direct – doch uiterlijk 14 dagen na ontdekking – aan Niels van Houts Hoveniers kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan Niels van Houts Hoveniers hiervoor niet meer aansprakelijk is. Na het indienen van een klacht dient Niels van Houts Hoveniers een redelijke termijn gegeven te worden voor het oplossen van de klacht.
 8. Alle rechtsvorderingen op Niels van Houts Hoveniers vervallen één jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Als overmacht voor Niels van Houts Hoveniers zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. In dit geval is Niels van Houts Hoveniers gerechtigd de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te kunnen worden verplicht. Voorbeelden van overmacht zijn extreme weersomstandigheden, uitzonderlijke terrein- of ondergrondomstandigheden.
 2. Niels van Houts Hoveniers is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Niels Van Houts Hoveniers haar verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Voor zover Niels van Houts Hoveniers ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Niels van Houts Hoveniers gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Eigendom ontwerpen, materialen en gereedschap

 1. Alle door Niels van Houts Hoveniers gemaakte tekeningen e.d. blijven eigendom van Niels van Houts Hoveniers. Alle rechten hierop worden voorbehouden en dienen gerespecteerd te worden.
 2. Alle materialen en gereedschappen, voor zover nog niet verwerkt, blijven eigendom van Niels van Houts Hoveniers totdat de laatste (termijn)factuur betaald is. De opdrachtgever draagt het risico van alle mogelijke schade voor alle materialen en gereedschappen in de ruimste zins des woords.

Artikel 13 – Slotbepalingen

 1. Niels van Houts Hoveniers behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op elke overeenkomst tussen Niels van Houts Hoveniers en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Niels van Houts Hoveniers is gelegen, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank bevoegd heeft verklaard.